Vláda schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro OZP

31.05.2015 21:10

 

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, který schválila 25. května 2015 vláda ČR, je již šestý, který byl přijat v uplynulých 25 letech. Jeho cílem je navázat na dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

 

Národní plán konstatuje, že stále nepříznivá zůstává situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ukazuje se jako potřebné provést celkovou revizi systému podpory zaměstnanosti této skupiny osob, včetně vyhodnocení dopadů na související systémy (sociální a daňový).

I nadále je třeba systematicky pokračovat v odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb postavených ještě před účinností stavebního zákona, který ukládá bezbariérovou výstavbu, a striktně vynucovat dodržování a aplikaci platných předpisů týkajících se bezbariérového užívání staveb.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat důslednému uplatňování principu inkluzivního vzdělávání u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a návazně systémově dořešit podmínky vzdělávání studentů se zdravotním postižením v rámci terciárního stupně vzdělávání.

Naléhavým úkolem je také nalezení transparentního, spravedlivého a efektivního způsobu financování sociálních služeb. Pro spolky osob se zdravotním postižením je mimořádně důležité zachování a podpora specifických dotačních programů, jejichž cílem je zabezpečení veřejně účelných i vzájemně prospěšných aktivit pro tuto součást společnosti.

 

https://www.helpnet.cz/aktualne/vlada-schvalila-narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-ozp